NEDEN ?

https://plagiarism-turkish.blogspot.com


Şu sıra TBMM gündeminde olan 2547 sayılı Kanun’da öğretim elemanlarının disiplin suçlarına ilişkin yapılması düşünülen değişiklikler hakkında Bilim Akademisi’nin raporunu okumak için lütfen tıklayın

28 Ağustos 2014

Dr. Tansu Küçüköncü (*) - Ege Üniversitesi Ahmet Yıldırım'ın “% 100 ÇALINTI” doktora tezini ve doktora diplomasını İPTAL ETMİŞ !

Bir yıla yakın uğraştırdıktan, bir çok yazışma yapmak zorunda bıraktıktan sonra nihayet açıklamak zorunda kaldılar : Bilgi Edinme Hakkı İtiraz Kurulu (Başbakanlık Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu) kararıyla !
Gizlemek için YÖK ve Ege Üniversitesi'nin bu kadar ısrarla uğraşmalarının nedeni, doktora tezini ve doktora diplomasını iptal sürecinde ve iptal ettikten sonra yapmaları gerektiği halde yapmadıklarında saklı sanki.
Ahmet Yıldırım'ın “% 100 ÇALINTI” doktora tezininin hikayesini anlatmaya yeni belgelerle kaldığım yerden devam edeyim.
Bilgi Edinme Hakkı İtiraz Kurulu kararıyla YÖK'ün bana gönderdiği YÖK'e hitaben Ege Üniversitesi yazısı  şöyle : (15 Nisan 2014, sayı : 2061, imza : Candeğer Yılmaz (rektör))
“.... “26/01/2009 gün ve 04/58 sayılı Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu kararı ile Ahmet YILDIRIM adına düzenlenen Doktora Diplomasının; 10/12/2012 gün ve 2012/47-11 sayılı Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile iptaline karar verildiği, anılan kararın .... 25/12/2012 tarihli .... yazısı ile Ahmet YILDIRIM'a gönderildiği, adı geçenin 25/01/2013 tarihli dilekçesi ile 24/01/2013 tarihinde tebliğ aldığını belirttiği karara itiraz ettiği, anılan kararda herhangi bir değişiklik olmadığı yönünde Ahmet YILDIRIM'a hitaben yazılan Enstitünün 11/02/2013 tarihli, .... yazısının kayıtlardaki adresinde tanınmadığı gerekçesi ile iade edildiği” anlaşılmıştır.”
Yazıdaki ilginç ayrıntı : Ahmet Yıldırım doktorasının iptal edildiği bildirildikten birkaç hafta sonra adres değiştirmiş, kaçmış. Doktora tezinin iptal edilmesine karşı dava açıp açmadığı meçhul.
Türkiye'deki KORKUNÇ boyutlardaki doktora tezi sahtekarlıklarını doğal karşılayanların alışık olmadıkları başvurular yaptım ve doktora tezi iptal edilir edilmez yapılması gerekenleri fakat yapılmadığı çok açık olan şeyleri hatırlattım :  
- Ahmet Yıldırım'ın yardımcı doçent olarak işe başlatılmasının (Ege Üniversitesi, 2009) YOK HÜKMÜNDE SAYILMASI
- Ahmet Yıldırım'ın yardımcı doçent olarak yaptığı işlemlerin (verdiği dersler ve öğrencilere verdiği tüm notlar ; jüri üyesi olarak imzaladığı lisansüstü tezler ; vd) (Ege Üniversitesi, vd üniversiteler, 2009 .. 2012) YOK HÜKMÜNDE SAYILMASI
- Ahmet Yıldırım'dan ders alan (Ege Üniversitesi, vd üniversiteler, 2009 .. 2012) tüm öğrencilerin not dökümündeki (transcript) Ahmet Yıldırım'ın yardımcı doçent olarak verdiği derslerin YOK HÜKMÜNDE SAYILMASI
- Ahmet Yıldırım'dan (yardımcı doçent gözükürken) ders alan (Ege Üniversitesi, vd üniversiteler, 2009 .. 2012) tüm öğrencilerin DİPLOMAlarının (lisans, yüksek lisans, doktora) İPTAL EDİLMESİ ve YOK HÜKMÜNDE SAYILMASI
- Ahmet Yıldırım'ın danışman olarak imzaladığı yüksek lisans tezi ve buna bağlı DİPLOMAnın İPTAL EDİLMESİ ve YOK HÜKMÜNDE SAYILMASI
- Bu durumun ülke genelinde gazete ilanıyla duyurulması
- Ahmet Yıldırım'a “İPTAL EDİLMİŞ DOKTORA DİPLOMASI” (Ege Üniversitesi, 2009) ile Ege Üniversitesi'nde HİLEYLE işe başlatılmasından 2012'de atılana dek yapılan tüm ödemelerin (maaş, vd) yasal faiziyle birlikte Ahmet Yıldırım'dan ve Turgut Öziş'ten vd sorumlulardan, TÜBİTAK'ı bilgilendirmeyenler ve Ahmet Yıldırım'ın TÜBİTAK bursu ile 1 yıllığına (Ağustos 2011 – Ağustos 2012) ABD'ye gitmesine izin verenlerden geri istenmesi
- Ahmet Yıldırım'ın “İPTAL EDİLMİŞ DOKTORA DİPLOMASI” (Ege Üniversitesi, 2009) ile Ege Üniversitesi'nde HİLEYLE işe başlatılmasından 2012'de atılana dek üniversiteye ve öğrencilere verdiği zararın yasal faiziyle birlikte Ahmet Yıldırım'a ve Turgut Öziş'e ödettirilmesi
YÖK'ün bana gönderdiği YÖK'e hitaben Ege Üniversitesi'nin örtbas yazısı şöyle: (05 Ağustos 2014, sayı : 5029, imza : Candeğer Yılmaz (rektör))
Yrd. Doç. Dr. Ahmet YILDIRIM hakkında Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı'nın Rektörlüğümüze hitaben yazmış olduğu 16/06/2010 tarihli .... yazısı ekinde Nisan 2010 döneminde doçentlik sınavına başvuran .... Dr. Ahmet YILDIRIM'ın .... başlıklı doktora tezi hakkında Başkanlıklarına gönderilen ihbar dilekçesi ve ekleri gönderilerek, Dr. Ahmet YILDIRIM'ın doktora tezi hakkındaki iddianın incelenerek, sonucundan Başkanlıklarına bilgi verilmesi istenmiştir. .... görevlendirilen komisyonca disiplin soruşturması tamamlanmış, sunulan tüm değerlendirmelere göre Dr. Ahmet YILDIRIM'ın doktora tezinin tamamının intihal olduğu kanısında oldukları yönünde görüş bildirilmiştir.
.... dosya üzerinde yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde adı geçenin “ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM MESLEĞİNDEN ÇIKARMA” cezası ile tecziyesi gerekiyorsa da .... “İyi Halin Değerlendirilmesi” .... gereği Dr. Ahmet YILDIRIM'ın “Görevinden Çekilmiş Sayma” cezası ile tecziyesi hususundaki .... kanaat ve teklifimiz Başkanlığınıza gönderilmiştir.
Başkanlığınız tarafından Rektörlüğümüze gönderilen 19/04/2012 tarih .... yazısı ile Dr. Ahmet YILDIRIM hakkında Üniversitemizce yapılan disiplin soruşturması sonucunda adı geçenin, .... “Üniversite Öğretim Mesleğinden Çıkarma Cezası” ile cezalandırılmasına ilişkin teklifin, Yüksek Disiplin Kurulu'nun 15.03.2012 tarihli toplantısında görüşülerek, 2012/26 sayılı karar ile teklifin kabulüne, ancak ilgilinin daha önce disiplin cezası almamış olması ve geçmiş hizmetleri göz önüne alınarak, .... “iyi halin değerlendirilmesi” .... hükmü uygulanarak bir alt ceza olan “Görevinden Çekilmiş Sayılma Cezası” ile cezalandırılmasına karar verildiği bildirilmiştir.
Ahmet YILDIRIM'ın .... Turgut ÖZİŞ danışmanlığında hazırladığı .... başlıklı doktora tezinde, kaynak göstermeden alıntı yapmak sureti ile bir başkasının bilimsel eserinin veya çalışmasının tümünü veya bir kısmını kaynak belirtmeden kendi eseri gibi göstermek disiplin suçunu işlediğinden Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü'nün 26/01/2009 gün ve 04/58 sayılı Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile düzenlenen doktora diploması; anılan Enstitü'nün 10.12.2012 toplantı tarihli, 2012/47 toplantı sayılı, 11 karar sayılı kararı ile iptal edilmiştir.
.... intihal suçu ve bu suçun işlendiğinin tespiti ile ortaya çıkan sonuçlar tamamen suçu işleyen şahsı ilgilendirmektedir. Ahmet YILDIRIM'ın disiplin cezası ile tecziyesinden ve diplomasının geri alınmasından önceki süreçte verdiği derslerdeki öğrenciler veya jüri üyesi olarak imzaladığı lisansüstü tezlerdeki öğrencilerin suça iştiraki söz konusu olmadığı gibi Ahmet YILDIRIM'ın işlediği suçu bilmeleri de mümkün değildir.
Anayasa'nın 2. maddesinde yer alan hukuk devletinin temel ilkelerinden biri de “belirlilik”tir. Bu ilkeye göre, yasal düzenlemelerin hem kişiler hem de idare yönünden açık, net, anlaşılır, uygulanabilir ve nesnel olması zorunludur. Ancak bu durumda birey, kendisine düşen yükümlülükleri öngörebilir ve davranışlarını ayarlayabilir. Bir öğrencinin, kendisine ders veren öğretim üyesinin yayınlarında intihal olup olmadığını araştırması beklenemeyeceği gibi intihalin olumsuz sonuçlarından da sorumlu tutulması mümkün değildir.
.... idari işlemler hukuka uygunluk karinesinden yararlanırlar. Buna göre, idari işlemler hukuka uygun olduklarına dair bir yargı kararına gereksinim duymadan hukuka uygun kabul edilerek ilgililer üzerinde sonuç doğurur. Bu bağlamda idari işlemler aksi kanıtlanıncaya kadar hukuka uygundur ve idare tarafından irade açıklaması olarak ortaya konulduklarında icrailik özellikleri gereği sonuçlarını doğurmaya başlarlar. Bu durumda işlemin tesisinde hata veya hilesi bulunmayan üçüncü kişiler de elde ettikleri haklar bakımından hukuka uygunluk karinesinden faydalanır.
Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliğinin “amaç” başlıklı 1. maddesinde Yönetmeliğin; .... kanun, tüzük ve yönetmeliklerin kendilerine yüklediği ödevleri .... yerine getirmeyenlere, uyulmasını zorunlu kıldığı hususları yapmayanlara veya meslek vakar ve haysiyetine uymayan davranışta bulunanlara verilecek disiplin cezalarının göstermek amacında olduğu ve “uygulama” başlıklı 49. maddesinde de verilen disiplin cezalarının kişilerin özlük dosyasına işleneceği kuralına yer verilmiştir. Bu maddelerden de analaşılacağı üzere Yönetmelikte yer alan disiplin cezaları sadece suçu işleyen şahıslara yönelik sonuçlar doğurur.
Bu kapsamda, Ahmet YILDIRIM'ın doçent olarak verdiği derslerin yok sayılması veya imzasının bulunduğu tezlerin iptal edilmesi durumunda, iyi niyetli üçüncü kişi konumundaki öğrencilerin kazanılmış haklarının ihlali söz konusu olacaktır. Danıştay'ın yerleşik içtihatlarında; haksız olarak olarak elde edilen kazanımların bunu gerçekleştirenler açısından hukuken koruma bulmayacağı ancak üçüncü kişiler için doğurduğu sübjektif etki ve sonuçlarının korunması gerektiği hüküm altına alınmıştır.
Yukarıdaki değerlendirmeler ışığında ilgi yazıdaki iddialarla ilgili öğrencilerin, Ahmet YILDIRIM'ın doçent olarak verdiği derslerde veya imzasının bulunduğu tezlerde gerçek dışı beyanı veya hilesi söz konusu olmadığı gibi, elde ettikleri hakkın hukuka uygun olarak elde edilmiş bir hak olarak kabulü ile kazanılmış hak olarak değerlendirilmesi idari istikrar ilkesi gereğidir.”
Yazıdaki ilginç ayrıntı : Ahmet Yıldırım'ın tek kaynaktan blok halde “% 100 ÇALINTI” doktora tezinin iptal edilmesi, nasıl olduysa (!?) 2.5 yıl sürmüş (16/06/2010 .. 10/12/2012).
Gelişmeler duyurulacaktır.
(*) Dr Tansu Küçüköncü : 2001 başından beri “elverişli eko sisteme yerleşen bakteri kolonisi benzeri hızla çoğalan zehirli sarmaşık gibi ülkemiz üniversitelerini kuşatarak boğan, çürüten, kokutan, ve çökerten” “akademik sahtekarlık gelenekçileri”ne karşı insan hakları mücadelesi vermektedir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Teşekkür ederiz.


.

Etiketler

A. Murat Eren (14) Açık Bilim (1) AçıkRadyo94.9- AçıkBilinç (1) AdaManşet (1) Adnan Atalay (1) Adnan Fatih Kocamaz (1) AFRİKA Gazetesi (1) AGOS (1) Ahmet Yıldırım (11) AİHM (2) AKADEMİ TAKİP (1) Akademi-Haber (1) ALAKARGA (1) Ali Demir (2) Ali Rıza Taşkale (1) Almanya (7) Alper Hançerlioğlu (1) Anadolu Universitesi (1) ANAKARDER (1) Anayurt (2) Annette Schavan (4) AntalyanınHaberi (1) ArtıGerçek (1) Ayşe Başel (2) Ayşe Çavdar (1) Ayşe Kora (1) Azem Haslaman (1) Baro Dergisi (1) BASIN AÇIKLAMASI (2) Baybars Külebi (1) Bayram Kaya (1) BBC Türkçe (3) Bekir Karlık (2) Belgeler (5) Bengü Sezen (1) BİA (1) BİANET (1) Bilge Can Yıldız (1) BİLGİ ÇAĞI (1) Bilim Akademisi (1) Bilim Güncesi (1) Bilim ve Gelecek (2) Bilim ve Ütopya (1) BilimKurguKulübü (1) bilimSoL (2) Bilkent Asistan (1) BirGün (4) Burak Cop (1) Burak İzgi (1) Burhan Ayeri (1) Can Ender Gökçe (1) Canan Atalay Aktuğ (1) CBT (31) Cezalar (1) CİHAN (1) Cumhuriyet (6) Cüneyt Ülsever (2) Çiğdem Toker (1) ÇOMU (1) ÇOMÜ (1) D. Çiğdem Sever (1) Danıştay Kararı (1) Debora Weber-Wulff (1) Derviş Doğan (2) Deutsche Welle Türkçe (1) DHA (1) Diederik Stapel (1) Diken (1) Dilek Gedik (1) Doç. Dr. Burhanettin Kaya (1) Doç. Dr. Doğan Yücel (1) Doç. Dr. Erkan Yüksel (1) Doç. Dr. Hakan Mıhcı (1) Doç. Dr. Kudret Özersay (1) Doç. Dr. Selçuk Can (2) Dr Defne Üçer Şaylan (1) Dr. A. Murat Eren (8) Dr. Çağrı Yalgın (1) Dr. Hakan Özdener (2) Dr. Kaan Öztürk (9) Dr. Murat Kılıç (1) Dr. Murat Yıldırım (1) Dr. Nihal Engin Vrana (2) Dr. Ömer Gökçümen (2) Dr. Ömür Yılmaz (2) Dr. R Serpkenci (1) Dr. Sinan Korukluoğlu (1) Dr. Şükran Gölbaşı (1) Dr. Tansu Küçüköncü (26) Dr. Umut Özkaleli (4) Dr. Zehra Taşkın (1) Dünya Bülteni (1) düzensiz.org (1) Ege Üniversitesi (8) Eğitim Ajansı (1) Eğitim Sen (2) Ekrem Sakar (1) El Naschie vakası (1) EMO (1) Emrah Göker (2) Emre Can Dağlıoğlu (1) Emre Sevinç (1) EnagoAcademy (1) Enis Meriç (3) Ercüment Tunçalp (1) Erdal İzgi (2) Erdem Ergen (1) Erdem Uçar (2) Ergün Kasap (4) Erman Çete (1) Ertan Keskinsoy - 2006 (1) Evrim Ağacı (1) Faruk Çakır (1) Faruk Köse (1) feyerabend (1) Fikir Ağacı (1) GATA (2) Gazete soL (5) Gazi Üniversitesi (1) Gökçer Tahincioğlu (1) GUNİDER (1) Güncel Anestezi (1) Gündem Kıbrıs (1) Güney Kore (1) Güngör Mengi - 2005 (1) Güven Güzeldere (1) GYTE (1) H.İbrahim Dursun (1) Haberler (111) HABERTÜRK (16) Hakan Çırak (1) Hakan Hastaoğlu (1) Hakan Murat Korkmaz (1) Halil İ. Dursun (4) Harun Kemal Öztürk (1) Haşmet Babaoğlu (1) Havadis Gazetesi (2) Hayriye Mengüç (1) HBT (5) HerkeseBilimTeknoloji (2) Heyula.net (1) HUDUT Gazetesi (1) Hürriyet (2) Hüseyin Ekmekçi (1) Işıl Öz (4) İhsan Doğramacı (2) İlber Ortaylı (1) İleri Haber (1) İleriBilim (1) İlke Kızmaz (1) İntihal (1) İrfan O. Hatipoğlu (2) İsmail Naci Cangül (1) İTÜ (4) İzmir Haber Expres (1) İzzet Özgenç (6) Kaan Doğan Erdoğan (1) Kadir Boğaç Kunt (1) Kamuoyuna Duyuru (1) Kemal Göktaş (1) Kıbrıs Onlıne (1) Kıbrıs Time (2) KKTC (14) Macaristan (4) Mahmut Lıcalı (2) Marmara Üniversitesi (1) Matematik Dünyası (1) Mazlum Uyar (3) Medimagazin (6) Melih Aşık (1) Melis Alphan (1) memurlar.net (1) meren (5) Metin Münir (11) Metin Özdemir (1) Milliyet (6) Mine G. Kırıkkanat (1) Muhalefet Şerhi (1) Murat Bardakçı (12) Murat Belge (1) Murat Korkmaz (1) Musa Kesler (2) Mustafa Gündoğan (1) Mustafa Helvacı (10) Mustafa Kömüş (1) Mümtazer Türköne (1) Mürsel Sezen (1) Nature (1) Nedim Erinç (1) Neşe Doster (1) Neşeli Beyin (1) Nihat Halıcı (1) NTV (5) NTV BİLİM (2) ntvmsnbc (1) Nuran Çakmakçı (4) Nurettin Öztatar (2) Nuriye Akman (1) ODA TV (1) OdaTv (2) ODTÜ (6) ODTÜ-OED (1) Oğuzhan (1) OMU (3) Onur Çağdaş Artantaş (1) Onur Erem (1) Orhan Bursalı (11) Orhan Orhun Ünal (1) Ömer Dinçer (3) Ömer Erbik (1) ÖSYM (1) Özgür Aydın (1) Özlem Uçar (2) Pal Schmitt (3) Pamukkale Üniversitesi (1) Paul Wouters (1) Pelin Batu (1) Pervin Kaplan (4) Prof. Dr. Ahmet İnam (1) Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta (1) Prof. Dr. Ali Akdemir (1) Prof. Dr. Ali Alpar (1) Prof. Dr. Ali Birinci (2) Prof. Dr. Alpar Sevgen (1) Prof. Dr. Altan Onat (2) Prof. Dr. Ayşe Erzan (4) Prof. Dr. Bahattin Baysal (2) Prof. Dr. Baki Akkuş (1) Prof. Dr. Celal Şengör (2) Prof. Dr. Çetin Kaya Koç (1) Prof. Dr. Engin Meriç (1) Prof. Dr. ersin Yurtsever (1) Prof. Dr. Eser Karakaş (1) Prof. Dr. Fatih Özatay (1) Prof. Dr. Fatma Suna Kıraç (1) Prof. Dr. Fulya Tanyeri (1) Prof. Dr. Güneş Uçar (1) Prof. Dr. Hakan S. Orer (1) Prof. Dr. Hakkı Kahraman (1) Prof. Dr. Haldun Güner (1) Prof. Dr. Haluk Geray (1) Prof. Dr. Haluk Şahin (1) Prof. Dr. Hasan Seçen (1) Prof. Dr. Hasan Yazıcı (4) Prof. Dr. Hüseyin Akan (1) Prof. Dr. İ. Halûk Gökçora (1) Prof. Dr. İlker Birbil (1) Prof. Dr. İlter Turan (1) Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın (1) Prof. Dr. İzge Günal (2) Prof. Dr. İzzettin Önder (1) Prof. Dr. Kayhan Kantarlı (13) Prof. Dr. Kor Yereli (1) Prof. Dr. Kurtuluş Töreci (3) Prof. Dr. Levent Doğancı (5) Prof. Dr. Levent Sevgi (3) Prof. Dr. Mehmet Altan (2) Prof. Dr. Metin Balcı (7) Prof. Dr. Mustafa Bekir Selçuk (1) Prof. Dr. Mustafa Çetiner (1) Prof. Dr. Naci Görür (1) Prof. Dr. Nazmi Kozak (1) Prof. Dr. Nurettin Abacıoğlu (1) Prof. Dr. Orhan Gölbaşı (1) Prof. Dr. Osman Demircan (1) Prof. Dr. Osman İnci (2) Prof. Dr. Özer Bekaroğlu (1) Prof. Dr. Ramazan Aşcı (1) Prof. Dr. Recai Dönmez (1) Prof. Dr. Rıdvan Karluk (19) Prof. Dr. Rıfat Okçabol (1) Prof. Dr. Selçuk Candansayar (1) Prof. Dr. Suat Çağlayan (1) Prof. Dr. Tahir Hatipoğlu (1) Prof. Dr. Tahsin Yeşildere (2) Prof. Dr. Taner Özbenli (1) Prof. Dr. Tayfun Atay (1) Prof. Dr. Toktamış Ateş (1) Prof. Dr. Türker Alkan (1) Prof. Dr. Uğur Eser (1) Prof. Dr. Ural Akbulut (2) Prof. Dr. Yusuf Altıntaş (1) Prof. Dr. Zafer Ercan (2) Prof.Dr. Cevdet Coşkun (1) Prof.Dr. Murat Özmen (1) RADİKAL (5) Rahim Er (1) Reyhan Oksay (1) Romanya (1) Röportaj (1) Rusya (1) SABAH (1) SabitFikir (2) Sahte Dergiler (14) Sahte Konferanslar (14) SahteDergiler (16) SahteMakaleler (13) SahteTezler (1) Sakarya Gazetesi (18) sarkac.org (2) Sefa Kaplan (1) Selçuk Beşir Demir (1) Selma Kasap (1) Semuhi Sinanoğlu (1) Serdar Hiçdurmaz (1) Serkan Anılır (6) Seval Çetin (1) Sibel Oral (1) soL-Bilim (2) soL-Haber (6) StarKIBRIS (1) subjektif.org (4) Şahin Aybek (1) ŞALOM (1) Şükrü Bülent Türtat (1) T24 (7) TAD (1) Taraf (2) Togan Kafesoğlu (1) Toplumsal Cinsiyet ve Azınlıklar Enstitüsü (2) Trakya Üniversitesi (3) Tufan Erhürman (1) Tunca Öğreten (1) Turgut Öziş (2) TÜBA (2) TÜBAV (1) TÜBİTAK (3) Tübitak Bilim ve Teknik Dergisi (1) Tülay Sağlam (1) Türk Tabipleri Birliği (1) Türkiye Gazetesi (1) TürkRus (1) UKÜ (1) Umur Talu (1) Umut Newbury (1) UOUD (1) Üniversite Konseyleri Derneği (1) WASET (9) Y. Doç. Dr. Kaan Öztürk (14) Y. Doç. Dr. Aytekin Aydemir (1) Y. Doç. Dr. Fatih Bayraktar (1) Y. Doç. Dr. Fatih Gürsul (1) Y. Doç. Dr. Mehmet Somel (1) Y. Doç. Dr. Nevzat Artuç (1) Y. Doç. Dr. Özgür Öktel (1) Y. Doç. Dr. Raşit Bilgin (1) Y. Doç. Dr. Serhan Ada (1) Yahya Fidan (3) Yakalanırsınız (1) YALANSAVAR (1) Yalçın Doğan (1) Yargıtay Kararı (2) Yarınlar (3) YEDİKITA (1) Yeni Asya (1) Yeni Düzen (1) Yeniçağ (1) YeniHayat (1) YeniŞafak (1) Yiğit Kocagöz (1) Yorumlar (101) Yoshiki Sasai (1) YÖDAK (8) YÖK (22) Yrd. Doç. Güner Coşkunsu (1) Yusuf Doğan (1) Zaman (3) Zeynep Şarlak (1) Ziya B. Güvenç (1) Ziya Güvenç (3) Zülfü Livaneli (2)

.


 En Çok Okunanlar